Algemene voorwaarden

CARMEN KETELAAR COACHING

Artikel 1         Definities

1. Carmen Ketelaar Coaching, gevestigd te Apeldoorn, KvK-nummer 75644150, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling van honorarium en kosten jegens de cliënt werkzaamheden voor cliënt verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens de coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3         Aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Binnen deze termijn dient tevens de betaling voldaan te zijn.
2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4         Tarieven en betalingen      

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling.
3. Pakketten kunnen in maandelijkse termijnen worden voldaan. In geval van betaling in termijnen is coach gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een programma of sessie eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5         Informatieverstrekking cliënt

1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Cliënt vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

1. De coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Coach is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cliënt.
2. Doordat enkele diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
4. Coach is gerechtigd cliënt door te verwijzen in geval van klachten waarbij coach niet voldoende te hulp kan schieten.
5. Voorafgaand aan een eerste personal training sessie dient cliënt een medisch intakeformulier volledig en naar waarheid in te vullen. De cliënt kan naar aanleiding van het ingevulde formulier zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
6. Cliënt is gehouden zich aan hygiëne- en veiligheidsvoorschriften te houden tijdens een personal training sessie.

Artikel 7         Verplichtingen coach en cliënt

1. Cliënt kan onbeperkt contact opnemen met coach. Zij streeft ernaar binnen 48 uur te reageren, uitgezonderd van eventuele feestdagen of overige speciale gelegenheden die vooraf worden gecommuniceerd.
2. Na betaling van de factuur en het volledig aanleveren van de benodigde informatie, worden schema’s binnen 10 kalenderdagen geleverd, tenzij anders overeengekomen.
3. Cliënt is verantwoordelijk voor het geven van de juiste updates. Wanneer cliënt geen contact opneemt met coach of langer dan twee weken niet bereikbaar is zonder dit vooraf kenbaar te hebben gemaakt, heeft coach het recht de diensten stop te zetten.
4. Tijdens een update is cliënt gehouden alle benodigde en gevraagde informatie, waaronder schema’s, mee te sturen zodat coach indien nodig aanpassingen kan maken.

Artikel 8         Wijziging en annulering

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cliënt en er zal worden gezocht naar een passende oplossing.
2. Pakketten kennen een minimale loopduur van drie maanden. Na de minimale looptijd zal het pakket worden omgezet in maandelijkse facturering, met een maand opzegtermijn.
3. Een losse personal training sessie kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur of het verstek laten gaan van de sessie, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
4. Online coaching kent een minimale looptijd van 3 maanden. Bij aanschaf van het pakket gaat cliënt ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer cliënt gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in het vorige lid, heeft cliënt recht op een bedenktijd van 24 uur na een eerste betaling. Het is het niet mogelijk om los aangeschafte voedings- en/of trainingsschema’s te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt cliënt toegang tot zijn aankoop. Een schema wordt door coach op maat gemaakt voor de cliënt. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij bij aankoop akkoord gaat met een product gemaakt op de visie van coach en hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen, indien een schema correct en volgens aanvraag is geleverd.
5. Na de 3 verplichte maanden, heeft de cliënt het recht om maandelijks op te zeggen, waarbij 1 maand opzegtermijn wordt gehanteerd. Wenst de client op te zeggen, dient dit voor ingang van de nieuwe maand aangegeven te worden.
6. In geval van een blessure van cliënt, dan wel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan cliënt niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden.
7. Coach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan cliënt worden gecommuniceerd.
8. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft cliënt slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan coach.
8. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de cliënt om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van coach. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om het materiaal op te slaan.

Artikel 9         Overmacht

1. In geval van overmacht is coach gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van coach jegens cliënt opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10       Aansprakelijkheid schade

1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Coach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van cliënt gedurende een sessie.
4. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
5. De sessies en programma’s gevolgd bij coach zijn intensief en blessuregevoelig. Deelname is op eigen risico.
6. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach aan cliënt in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
7. Cliënt vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde diensten en content.

Artikel 11       Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Coach blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Cliënt komt enkel een gebruiksrecht toe.
5. Coach zal cliënt altijd vooraf toestemming vragen om beeldmateriaal te mogen gebruiken voor portfoliodoeleinden.

Artikel 12       Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens een online programma kunnen deelnemers onderling communiceren. De cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.
3. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 13       Klachten

1. Cliënt is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de coach.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de coach geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14       Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coach en betrokken derden 12 maanden.